Disclaimer

Copyright
Alle auteursrechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, merkenrechten, logo's of informatie in enige vorm, komen toe aan A/N/G Cosmetics. Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van A/N/G Cosmetics.

Lay-out en menu's
De lay-out en de menu's van deze site zijn speciaal voor A/N/G Cosmetics ontworpen en mogen onder geen beding nagemaakt of gekopieerd worden.

Merk
A/N/G Cosmetics en de merken Guinot, Cosmecology, Masters Colors, Cellcosmet, Cellmen en Team dr. Joseph zijn Benelux gedeponeerde merken met alle gevolgen en gebruiksrestricties van dien.

Verwijzende links op de sites
Het staat A/N/G Cosmetics vrij, zonder opgaaf van redenen, links op de site van A/N/G Cosmetics op te nemen of te weigeren. Hoewel A/N/G Cosmetics de links op haar sites met grote zorg heeft beoordeeld, is A/N/G Cosmetics op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte sites.

E-mail
Door A/N/G Cosmetics per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. A/N/G Cosmeticse staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail of voor tijdige ontvangst hiervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.