Privacy Statement & Disclaimer

PRIVACY STATEMENT

1. Verantwoordelijke instantie
Dit is de privacy- en cookieverklaring van de website www.angcosmetics.com. A/N/G Cosmetics, gevestigd aan Speelheuvelstraat 30, 5711 AT Someren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Speelheuvelstraat 30
5711 AT Someren
+31(0)857441142
www.angcosmetics.com
info@angcosmetics.com


2. Verwerking en gebruik persoonsgegevens
A/N/G Cosmetics verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@angcosmetics.com, dan verwijderen wij deze informatie.

A/N/G Cosmetics verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- A/N/G Cosmetics verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

A/N/G Cosmetics bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 3 jaar voor persoonsgegevens.

A/N/G Cosmetics verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

3. Gebruik van cookies
A/N/G Cosmetics gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

4. Contact, informatie, herroeping, blokkering, verwijdering
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door A/N/G Cosmetics en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@angcosmetics.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

A/N/G Cosmetics wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

5. Databeveiliging
A/N/G Cosmetics neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@angcosmetics.com

6. Actualisatie en wijziging
Onderdelen van de privacyverklaring kunnen door ons worden gewijzigd of geactualiseerd zonder je daarover voorafgaand in te lichten. Controleer altijd eerst de privacyverklaring voordat je onze website gebruikt, teneinde bij mogelijke wijzigingen of actualisaties volledig up-to-date te zijn.
Laatste update van de Privacy statement: mei 2018.

---

DISCLAIMER

Copyright

Alle auteursrechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, merkenrechten, logo's of informatie in enige vorm, komen toe aan A/N/G Cosmetics. Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van A/N/G Cosmetics.

Lay-out en menu's
De lay-out en de menu's van deze site zijn speciaal voor A/N/G Cosmetics ontworpen en mogen onder geen beding nagemaakt of gekopieerd worden.

Merk
A/N/G Cosmetics en de merken A/N/G Cosmetics, Guinot, Cosmecology, Masters Colors, Team dr. Joseph en Vitalis zijn Benelux gedeponeerde merken met alle gevolgen en gebruiksrestricties van dien.

Verwijzende links op de sites
Het staat A/N/G Cosmetics vrij, zonder opgaaf van redenen, links op de site van A/N/G Cosmetics op te nemen of te weigeren. Hoewel A/N/G Cosmetics de links op haar sites met grote zorg heeft beoordeeld, is A/N/G Cosmetics op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte sites.

E-mail
Door A/N/G Cosmetics per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. A/N/G Cosmeticse staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail of voor tijdige ontvangst hiervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.